BTW carrousel: fraude of geen fraude?

Wat te doen als u wordt verdacht van BTW carrousel fraude of hiervan slachtoffer bent?

Als advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, zal ik de komende weken een aantal blogs schrijven over een van mijn specialisaties binnen het strafrecht: fraude.

Fraude is eigenlijk een breed begrip voor allerlei soorten strafbare feiten.
Vandaag beperk ik me tot de zogenoemde BTW carrousel fraude.

Vrijstelling van BTW oftewel 0% tarief regeling

Als Nederlands bedrijf mag u in bepaalde gevallen goederen en diensten leveren aan een bedrijf in een ander (EU) land, zonder BTW in rekening te brengen bij die klant. Dit heet toepassing van het zogenoemde 0% tarief.
Hoofdregel hierbij is, dat het bedrijf in het andere land, de BTW wel afdraagt aan de eigen overheid.
De voorwaarden wanneer wel en juist niet het 0% tarief gehanteerd mag worden zijn te lezen op de website van de Belastingdienst via deze link.

Wat is BTW carrousel fraude?

Bij BTW carrousel fraude zijn meerdere over verschillende landen gevestigde bedrijven betrokken, die bij het doen van zaken het afdragen van de BTW steeds verleggen naar het volgende (buitenlandse) bedrijf. Oftewel deze bedrijven passen het 0% tarief toe, met de bedoeling dat het uiteindelijk ontvangende bedrijf de BTW afdraagt.

Het bedrijf dat in deze carrousel is gehouden de BTW af te dragen, ploft dan voordat de fiscus aldaar de BTW kan innen.
Ploffen betekent dat het bedrijf bewust failliet gaat, zodat de fiscus achter het net vist.

Eigenaren van dergelijke bedrijven zijn vaak zogenoemde katvangers.
Katvangers zijn personen die voor een kleine vergoeding bereid zijn een frauduleus bedrijf op hun naam te zetten.
Op papier zijn zij dus eigenaar, maar feitelijk zijn het mensen die vaak niets van ondernemen weten en vanwege hun financiële problemen zich voor het karretje van de fraudeurs laten spannen.
Katvangers krijgen vaak relatief een lage straf, omdat al snel duidelijk wordt dat zij niet het brein achter de BTW fraude zijn.

Slachtoffer van BTW fraude of dader?

De carrousel kan bestaan uit (eigenaren van) bedrijven die allemaal bewust meewerken aan de BTW fraude.
Maar in de carrousel kunnen ook (eigenaren van) bedrijven zitten, die ongewild betrokken raken bij een dergelijke fraude.

Deze mogelijk bonafide bedrijven kunnen dan fiscaal alsnog worden verplicht de BTW af te dragen, terwijl deze verplichting feitelijk dus bij een ander (buitenlands) bedrijf lag. Oftewel, dit bedrijf draait dan op voor de BTW kosten van een ander bedrijf en ondervindt daardoor nadeel.

Ook kunnen dergelijke bedrijven (en hun eigenaren) strafrechtelijk worden vervolgd voor de vermeende bijdrage aan de BTW (carrousel) fraude.

De vraag bij strafrechtelijke vervolging is dan of (eigenaren van) dergelijke bedrijven, zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan BTW fraude of dat zij zich met succes kunnen verweren.

Hoe verweert u zich in geval van een onterechte BTW aanslag of strafrechtelijke vervolging?

Uitgangspunt is voor zowel de fiscus als het Openbaar Ministerie de vraag of een bedrijf wist danwel had moeten weten dat het zaken deed met een of meer andere frauduleuze buitenlandse bedrijven. Oftewel deelnam aan een zogenoemde BTW carrousel fraude.

Van belang is dat u als bedrijf dus laat zien er alles aan te hebben gedaan om deelname aan een dergelijke fraude te voorkomen. Maar hoe doe u dat precies?

Een aantal suggesties op een rij:

1. Controleer het BTW nummer van het buitenlandse bedrijf
Allereerst dient te worden gecontroleerd of het buitenlandse bedrijf waarmee u zaken wil doen, daadwerkelijk een geldig BTW nummer heeft en dus BTW afdracht plichtig is in dat land.

Hiertoe kan simpelweg worden gekeken op de website VIES van de Europese Commissie.
VIES staat voor VAT Information Exchange System.

Zorg dat u bij deze check ook een print maakt van hetgeen het systeem op dat moment laat zien, omdat in sommige landen met terugwerkende kracht een BTW nummer kan worden ingetrokken.

Door deze check te doen en hiervan een print te maken, kunt u bij een eventuele latere aanslag dan wel strafrechtelijke vervolging laten zien, dat u een van de meest belangrijke controles hebt uitgevoerd alvorens het 0% tarief te hebben toegepast.

Daarnaast geeft de Belastingdienst op haar site nog een aantal signalen waar op gelet moet worden alvorens zaken te doen met een buitenlands bedrijf en het 0% tarief toe te passen.
Samenvattend dient u als bedrijf aan te tonen dat u goed gekeken hebt naar:

2. De geschiedenis van een buitenlands bedrijf
Is het een nieuw opererend bedrijf dat direct hele grote partijen voor lage bedragen kan aanbieden?

3. Het type aanbod van producten (en in mindere mate diensten)
Biedt het bedrijf producten aan die niet passen bij de branche waarin het bedrijf officieel werkzaam is?

3. De door het bedrijf overlegde papieren
Zien deze papieren er niet authentiek uit en ontbreken op de facturen bijvoorbeeld bepaalde gegevens zoals contactgegevens en adres?

Is sprake van een van voormelde factoren, dan dient u als bedrijf extra op de hoede te zijn, en in staat te zijn aan te tonen dat deze signalen konden worden genegeerd bijvoorbeeld vanwege de uitkomsten van aanvullend onderzoek of het type branche waarin het bedrijf werkzaam is.

Verder heeft het Hof van Justitie in eerdere fiscale zaken nog als suggestie meegegeven:

4. Controleer of de diensten/goederen daadwerkelijk bedoeld zijn voor de buitenlandse markt.
Met name bij goederen dient erop te worden toegezien dat de te leveren goederen ook daadwerkelijk worden geleverd aan het bedrijf in het buitenland en niet ergens op een locatie in Nederland waarbij de kopende partij dan zogenaamd het vervoer naar het buitenland voor haar rekening neemt. Niet dat dit nooit kan, maar u zult als Nederlands bedrijf dan wel goed moeten uitleggen waarom er in dit geval toch voor gekozen is het zo te doen.

Kortom:
Toon binnen de grenzen van redelijkheid aan, dat u alles hebt gedaan fraude te voorkomen!

5. Grenzen aan de onderzoeksplicht
Hierbij is nog wel van belang op te merken dat, hoewel de Belastingdienst en het OM daar vaak anders over denken, het Hof van Justitie heeft bepaald, dat u als ondernemer nu ook weer niet op de stoel van de belastinginspecteur hoeft te zitten.
Oftewel er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet te voorkomen, dat u bijdraagt aan BTW fraude.
Maar die inzet kent wel grenzen.

Als u als ondernemer aannemelijk kunt maken:

– waarom het in die specifieke branche gebruikelijk was om te handelen zoals is gehandeld;
– waarom geen sprake was van enige indicatie van fraude;
– op welke manieren controle heeft plaatsgevonden naar de vraag of het bedrijf waarmee zaken werd gedaan bonafide was,

dan heeft u aan uw verplichtingen voldaan, aldus het Hof van Justitie.

Zo hoeft bijvoorbeeld het enkele feit dat een bedrijf volgens Google maps gesitueerd zou zijn op een onlogische plaats, niet persé te betekenen dat u als ondernemer had moeten weten dat sprake was van BTW fraude.
U dient te kunnen uitleggen, waarom het in dit geval toch aannemelijk was dat het een bonafide bedrijf betrof waarmee zaken werd gedaan en de 0% tarief regeling kon worden toegepast, aldus het Hof van Justitie.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft in Nederland directe werking, oftewel daar mag in de discussie met de Belastingdienst alsook het Openbaar Ministerie bij vervolging voor BTW fraude wel degelijk een beroep op worden gedaan!

6. Toon aan dat de BTW alsnog elders is verhaald.

De Staatssecretaris van financiën heeft tot slot in een eerdere zaak bij cassatieberoepschrift kenbaar gemaakt, dat in geval ergens in de carrousel keten de verloren BTW alsnog kan worden verhaald, het Ministerie niet ook nog andere bedrijven voor diezelfde BTW wil/zal aanspreken.

Oftewel in geval van een BTW aanslag, dient dus te worden onderzocht, of de BTW niet alsnog elders al is verhaald of nog kan worden verhaald.

Wanneer blijft het niet bij een aanslag van de fiscus, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd voor BTW fraude?

In beginsel bepaalt het Openbaar Ministerie of een bedrijf en/of bestuurder wordt vervolgd voor BTW fraude.
Het Openbaar Ministerie is hierbij wel gehouden aan de zogenoemde AAFD richtlijn.

Uitgangspunt van deze richtlijn is, dat wanneer bij een strafrechtelijke vervolging de beste resultaten zijn te verwachten, strafrechtelijk mag worden vervolgd. Zo nodig in combinatie met een andere maatregel.

In beginsel wordt bovendien vervolgd in de gevallen dat:

– het fiscale nadeel groter is dan 100.000 euro
– de impact op de maatschappij groot is
– sprake is van herhaling
– verhaal van de BTW op andere manieren onmogelijk is gebleken
– sprake is van meerdere delicten
– sprake is van de medewerking van adviseurs of deskundigen
– sprake is van een thematische (grootschalige of structurele) aanpak

Voor welke strafbare feiten wordt in geval van verdenking van BTW fraude concreet vervolgd?

Als u als bedrijf en/of bestuurder toch wordt vervolgd, dan zal u op enig moment een dagvaarding ontvangen. Dit is een oproep om te verschijnen als verdachte in de rechtbank. Op die dagvaarding staat van welke strafbare feiten u precies wordt verdacht.

Meestal is dit:

– faillissementsfraude (door het laten ploffen van de bedrijven, artikel 343 Wetboek van Strafrecht)
– deelname aan een criminele organisatie (als sprake is van een georganiseerd verband, artikel 140 Wetboek van Strafrecht)
– valsheid in geschriften (door het maken / gebruiken van valse facturen, artikel 225 Wetboek van Strafrecht)
witwassen (oftewel door de gelden verkregen uit de BTW fraude op dusdanige wijze te gebruiken dat wordt verhuld dat deze een illegale herkomst hebben 420 Wetboek van Strafrecht)

Conclusie

Voorkom of beëindig een aanslag of vervolging voor frauduleuze toepassing van het 0% BTW tarief, door aan te tonen, dat:
– gezien de specifieke branche waarin zaken werd gedaan;
– in redelijkheid alles is gedaan om (deelname aan) een BTW carrousel fraude te voorkomen.

Mocht u desondanks toch slachtoffer dan wel verdachte zijn van BTW fraude, al dan niet in de variant van BTW carrousel fraude, bel of mail mij dan zo snel mogelijk op +31 (0)20-3080085 of vanessen@vanessen-advocaten.nl.

Bijstand van een in fraude gespecialiseerde strafrecht advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium van uw fiscale en/of strafrechtelijke geschil, voorkomt dat u zich later geconfronteerd ziet met onnodig hoge aanslagen of mogelijk zelfs gevangenisstraf.

Bij complexe fiscale geschillen, schakelen wij doorgaans de hulp in van daartoe deskundige kantoren. Houdt er rekening mee, dat de uitkomst van fiscale geschillen een negatief danwel positief effect kan hebben op de uitkomsten van een strafzaak. Samenwerking van zowel de fiscalist als de in fraude gespecialiseerd strafrecht advocaat vanaf het begin van het fiscale en/of strafrechtelijke geschil is dan ook noodzakelijk.

Mr. Marielle van Essen
Advocaat en directeur Van Essen Advocaten B.V.

Geschreven op:
5/9/2019

ANDERE ARTIKELEN

21/12/2016

Vrijspraak in een grootschalige fraudezaak

25/2/2019

Bedrog en oplichting, onlosmakelijk met elkaar verbonden!?

8/3/2019

Witwassen in beweging