Naar de EBI gestuurd; what to do?

Afgelopen weekend kopten de Nederlandse kranten dat Henk K. naar de Extra Beveiligde Inrichting (de EBI) in Vught is overgeplaatst. Dit zou zijn gebeurd naar aanleiding van een anonieme tip, waarin werd gesuggereerd dat Henk de benen zou willen nemen.

De advocaat van Henk K. reageerde ontkennend op de berichten en gaf aan dat hij de procedures waarin hij zou klagen tegen de overplaatsing zou starten. Maar welke procedures zijn dit?

kleine-foto

De bevoegde autoriteit die oordeelt over overplaatsingen, zoals een overplaatsing naar de EBI, is de selectiefunctionaris. Deze maakt geen onderdeel uit het het openbaar ministerie, maar valt onder het bureau Individuele Zaken van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Tegen beslissingen van de selectiefunctionaris staat de mogelijkheid open om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar wordt ingediend bij de selectiefunctionaris zelf, en hij oordeelt ook zelf op het bezwaar. Dit wringt wellicht een beetje. De selectiefunctionaris wordt namelijk gevraagd om over zijn eigen beslissing te oordelen. De slager keurt zo zijn eigen vlees. Echter, deze vorm van een rechtsmiddel kennen wij ook uit het bestuursrecht. Het indienen van bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing waartegen het bezwaar zich richt heeft genomen, is onder juristen niet zo een vreemde eend in de bijt, als deze voor niet-juristen begrijpelijk aanvoelt.

Indien de selectiefunctionaris het bezwaar tegen zijn beslissing ongegrond verklaard, staat de weg naar de rechter open. De stap naar de rechter heet ‘beroep’. De bevoegde rechter in deze kwestie is de RSJ, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. De RSJ beoordeelt of de beslissing van de selectiefunctionaris waartegen het beroep zich richt in strijd met de wet is, of onredelijk en onbillijk is, als deze wordt afgewogen tegen alle relevante belangen.

Als de RSJ oordeelt dat een beroep gegrond is – dus in strijd is met de wet of onredelijk en onbillijk is – kan de RSJ zelf een beslissing nemen, de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen, waarin hij rekening dient te houden met de aanwijzingen van de RSJ, of het besluit van de selectiefunctionaris (gedeeltelijk) te vernietigen.

Een advocaat kan zelfs gedurende de beroepsprocedure de RSJ verzoeken om de beslissing van de selectiefunctionaris op te schorten. Dit houdt in dat de beslissing van de selectiefunctionaris – in het geval van Henk K. is dat de overplaatsing naar de EBI – niet zal worden uitgevoerd, zolang het beroep loopt.

Bij Van Essen Advocaten staan wij onze cliënten ook bij in bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot overplaatsing. Ook in die zaken gaan wij tot het uiterste voor onze cliënten!

Mike Jonk

Advocaat

Geschreven op:
12/9/2018

ANDERE ARTIKELEN

18/7/2018

Waarom Michael P. geen levenslang kreeg

1/8/2019

Mr. Marielle van Essen over de positieve ontwikkelingen voor de strafrechtadvocaat: het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering

13/12/2018

Zedenzaken: de andere kant van de medaille