NEDERLANDS LEVENSLANGBELEID IS INHUMAAN

Nederland kent ruim 30 levenslanggestraften. Just for the record: in Nederland is levenslang daadwerkelijk levenslang!Theoretisch gezien kan aan een levenslanggestrafte gratie worden verleend, maar in de praktijk komt dit nauwelijks voor.In 2013 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat een levenslanggestrafte uitzicht op vrijlating moet hebben. [1] Deze uitspraak heeft in Nederland geen verandering gebracht in het beleid t.a.v. levenslanggestraften.Het EHRM tikte het hardleerse Nederland begin dit jaar op de vingers. [2] Het EHRM oordeelde dat de huidige Nederlandse procedure in strijd is met het verbod op een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).In deze uitspraak wordt nogmaals benadrukt dat een levenslanggestrafte uitzicht dient te hebben op een invrijheidstelling.De autoriteit moet binnen 25 jaar beoordelen of de levenslanggestrafte dusdanig is veranderd dat er geen rechtvaardiging meer bestaat voor een levenslange gevangenisstraf.In zijn arrest van dinsdag 5 juli 2016 oordeelt de Hoge Raad dat een levenslange gevangenisstraf niet kan worden opgelegd indien er geen reële mogelijkheid bestaat tot de herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf. [3]De Hoge Raad benadrukt, in navolging van het EHRM, dat binnen 25 jaar getoetst moet worden of een veroordeelde zodanig is veranderd dat een levenslange gevangenisstraf niet gerechtvaardigd is.Ons hoogste rechtscollege laat het hier niet bij!In zijn arrest instrueert de Hoge Raad (indirect) de wetgever om zijn zaakjes voor 5 september 2017 op een rijtje te hebben.Na deze datum wordt opnieuw beoordeeld of het nieuwe beleid dan eindelijk wel humaan is.Dijkhoff, de bal ligt bij u….1]: EHRM (GK) 9 juli 2013, appl. nrs. 66069/09, 130/10, 3896/10 (Vinter e.a. vs. VK).[2]:EHRM (GK) 26 april 2016, appl. nr. 10511/10 (Murray/Nederland).[3]:HR 05 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:13225.

Geschreven op:
12/7/2016

ANDERE ARTIKELEN

30/1/2019

Bewijsrecht in zedenzaken

19/2/2019

U heeft gereden onder invloed! Of toch niet?

8/3/2019

Witwassen in beweging