U wordt verdacht van belastingfraude - wat nu?

U wordt verdacht van belastingfraude – wat nu?

Als u wordt verdacht van belastingfraude, dan komt u dat meestal te weten doordat:

U een brief van de FIOD ontvangt met een uitnodiging voor verhoor;
U aangehouden wordt op verdenking van belastingfraude;
U geconfronteerd wordt met een doorzoeking door de FIOD in uw huis of bedrijf.

Een dergelijke gebeurtenis is erg ingrijpend en kan grote gevolgen hebben voor u zakelijk alsook privé.
Het is daarom erg belangrijk al vanaf het begin te weten wat u moet doen. Ook is het belangrijk dat u direct de juiste advocaat raadpleegt om u te adviseren en te begeleiden gedurende het verdere onderzoek.

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen voor bijstand op het nummer 0031-20-3080085 of in geval van spoed 0031-642306929 of e-mailen naar vanessen@vanessen-advocaten.nl.

In dit stuk alvast wat uitleg en advies.

Wat is belastingfraude?

U maakt zich schuldig aan belastingfraude wanneer u de Algemene wet inzake Rijksbelastingen overtreedt.
In deze wet – die ook online op www.overheid.nl te vinden is – staat precies wat u moet doen en vooral moet laten om niet vervolgd te worden voor belastingfraude.

De meest voorkomende vormen van belastingfraude zijn:

– Het niet, niet tijdig of vals doen van aangifte omzetbelasting (ook wel BTW-fraude genoemd);
– Het niet, niet tijdig of vals doen van aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting (meestal belastingontduiking genoemd).

Hiertoe worden meestal ook de volgende strafbare handelingen verricht:

– Het niet of niet juist voeren van de bedrijfs-/privé-administratie;
– Het opstellen/gebruiken valse facturen (vaak ook als valsheid in geschriften vervolgd).

U bent onschuldig: hoe overtuigt u de rechter?

In geval u goed zicht hebt op de verdenking en zeker weet dat u niet strafbaar hebt gehandeld, is het belangrijk om zo snel mogelijk met uw advocaat te overleggen over het al dan niet afleggen van een verklaring.

Ga niet in paniek zomaar van alles vertellen maar zet eerst goed op een rijtje wat er precies is gebeurd en kijk zo mogelijk een en ander na in uw administratie.

Leg geen verklaring af zonder advocaat. Niet alleen dient u voordat u een verklaring aflegt deze goed te bespreken met uw advocaat, maar zorg ook dat deze advocaat naast u zit tijdens het afleggen van uw verklaring.
De verhorende FIOD-medewerkers zullen zich beter aan de regels houden. De advocaat kan ingrijpen zodra onnodige druk op u wordt uitgeoefend. De advocaat kan een time-out vragen zodra deze merkt dat dit nodig is. De advocaat kan ook vragen stellen als deze vindt dat dat nodig is om uw verhaal duidelijker te krijgen. En de advocaat zorgt ervoor dat uw verklaring perfect in lijn is met wat u heeft verteld voordat u een handtekening zet. De meeste verdachten zijn aan het einde van een doorgaans uren durend verhoor te moe om nog zin voor zin de gehele verklaring door te lezen en te verbeteren. Later bij de rechter aangeven dat u het zo niet heeft gezegd is zinloos, omdat de rechter zal antwoorden dat u dan niet uw handtekening onder die verklaring had moeten zetten.

Verder is het raadzaam om alvorens u gaat verklaren, zelf alvast de stukken ter onderbouwing van uw verklaring bij elkaar te zoeken en direct te overleggen. Deze worden dan aan uw verklaring gehecht en maken voor de lezer (officier van justitie en rechter) sneller duidelijk of u de waarheid spreekt.

Een goede advocaat probeert te zorgen dat uw zaak niet bij een rechter komt, door vroegtijdig sepot te vragen. Sepot wil zeggen dat het Openbaar Ministerie u niet verder vervolgt. Dat betekent dus het einde van de zaak.
U bespaart uzelf dan een tijdrovende, kostbare en (gezien de openbaarheid) wellicht gênante zitting op de rechtbank.

Verweren die meestal weinig kans van slagen hebben

Mijn accountant heeft de aangifte verkeerd opgesteld en ingediend

Indien wel degelijk in strijd met de Algemene wet op de rijksbelasting is gehandeld alleen niet door u, let dan op het volgende.
Veel verdachten schuiven de schuld in de schoenen van de boekhouder/accountant.
Voor een vrijspraak moet in dat geval wel vaststaan dat u zelf de juiste administratie en informatie heeft verschaft, maar de boekhouder desondanks een fout heeft gemaakt.

Ik ben als katvanger gebruikt door anderen

Ook hoor ik met regelmaat, dat cliënten zelf geen fraude wilden plegen, maar hiertoe zijn gebruikt door derden.

Bijvoorbeeld door een bedrijf op hun naam te zetten.

Wil een dergelijk verweer slagen, dan zal moeten vaststaan dat u geen weet had van de frauduleuze handelingen. Of wanneer u er wel weet van had, op zo een wijze bent bedreigd dat u hieraan geen weerstand kon bieden. Ook zult u met namen en rugnummers moeten komen, omdat uw verhaal anders niet verifieerbaar is.

Meestal stelt de rechter vast dat u er weet van had of kon weten dat vanuit uw naam frauduleus werd gehandeld en u hiervoor mogelijk ook betaald heeft gekregen.

Het is wel mogelijk dat u dan een lagere straf krijgt dan uw eventuele medeverdachte, omdat u een kleinere rol had in het geheel dan de personen die deze constructie hebben bedacht.

Welke straf staat op belastingfraude?

Grootste misverstand

Het grootste misverstand dat ik als advocaat van cliënten hoor, is dat men denkt dat op belastingfraude lichte straffen staan. Bijvoorbeeld enkel een werkstraf of een geldboete.
Helaas zie ik echter in de jurisprudentie een groot aantal zaken afgedaan worden met een (langdurige) vrijheidsstraf.

Strafbeschikking Openbaar Ministerie, ook wel schikking genoemd

Nu kan het Openbaar Ministerie belastingfraude zaken inderdaad afdoen met een boete, ook wel strafbeschikking genoemd.
U hoeft dan niet meer naar de rechter, maar erkent feitelijk schuld en hebt na betaling van die boete een strafblad voor belastingfraude.
Het Openbaar Ministerie kan in deze strafbeschikking ook (vergaande) maatregelen vastleggen waar u zich aan moet houden.

Voorbeelden hiervan zijn:

– het afstand doen van voorwerpen die al in beslag zijn genomen;
– overhandigen van voorwerpen of het geldbedrag ter hoogte van de waarde van die goederen aan het Openbaar Ministerie;
– terugbetaling van het voordeel dat u met die fraude hebt genoten.

Let op: deze maatregelen komen dus bovenop de geldboete die u voor de fraude moet betalen.

Voor deze manier van afhandelen van uw zaak wordt bijvoorbeeld gekozen als het om een heel lichte variant van belastingfraude gaat. Of als u uit eigen initiatief bij de Belastingdienst hebt gemeld dat u eerder onjuiste informatie hebt verstrekt, ook wel inkeerregeling genoemd.

Gevangenisstraf, werkstraf of geldboete opgelegd door rechter

Vaak worden belastingfraude zaken wel voor de rechter gebracht.
U moet er dan rekening mee houden dat een rechter ook kan kiezen voor een gevangenisstraf in plaats van een werkstraf of geldboete.
De maximale gevangenisstraffen voor belastingfraude variëren van 6 maanden tot 6 jaar. In geval u zich aan meerdere varianten van belastingfraude hebt schuldig gemaakt, kan deze 6 jaar ook hoger worden.

Aanvullende maatregelen opgelegd door de rechter

Daarnaast kan de rechter u ook veroordelen tot soms vergaande maatregelen.
De rechter kan er in ernstige gevallen bijvoorbeeld voor kiezen het vonnis tegen u met naam en toenaam te publiceren, waardoor u voor iedere burger of (toekomstig) werkgever of klant bekend staat als fraudeur.
Ook kan de rechter bepalen dat u voor een bepaalde periode uw beroep niet meer mag uitoefenen.

Momenteel is de politiek voornemens om boetes openbaar te gaan maken als extra bestraffende maatregel.

Hoe houdt u de straf zo laag mogelijk?

Indien sprake is van voldoende bewijs tegen u dat u zich aan belastingfraude heeft schuldig gemaakt, dan moet u rekening houden met de oplegging van een straf en eventuele maatregel door de rechter.

Er zijn in dat geval een aantal manieren om te zorgen dat u een zo laag mogelijke straf krijgt:

Zorg dat u direct vanaf het begin van de strafzaak met uw advocaat bespreekt of er kans is op een vrijspraak of niet.

Als het bewijs tegen u overweldigend is, dan heeft het namelijk weinig zin te zwijgen of te ontkennen hopende op een goede afloop. De rechter zal u dat niet in dank afnemen en dat ziet u terug in uw straf. U dient in dit geval zo snel mogelijk met uw advocaat te bekijken hoe de schade kan worden beperkt.

Indien de kans op vrijspraak aanwezig is, is het belangrijk om, in overleg met een advocaat, een goede verklaring af te leggen. Populaire advocatenleuzen zoals ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’ gaan dan ook zeker niet altijd op. Deze verklaring moet u – indien mogelijk –  onderbouwen met stukken. Wacht niet met verklaren tot aan de zitting, omdat de kans groot is dat u dan niet meer wordt geloofd. U dient de FIOD namelijk wel de kans te geven om uw verklaring nog tijdig te kunnen onderzoeken.

Een (te) vage verklaring heeft ook geen zin, omdat uw verhaal dan niet door de FIOD op waarheid kan worden onderzocht.

Alleen zolang de kans op vrijspraak, bijvoorbeeld bij gebrek aan een dossier en vanwege zeer gedateerde feiten, nog niet goed kan worden bepaald, is het raadzaam voorlopig te zwijgen tot uw advocaat het dossier compleet heeft en met u besproken. Deze kan u hier dan beter over adviseren.

Zorg dat uw advocaat alles aanvoert dat tot strafmatiging kan leiden

Zelfs als uw advocaat vrijspraak heeft gevraagd, is het belangrijk dat hij ook alle argumenten aanvoert die tot strafmatiging kunnen leiden voor het geval u toch veroordeeld wordt.

Een paar voorbeelden zijn:

– geen of een gedateerd strafblad;
– beperkte ernst van de feiten;
– beperkte duur van de feiten;
– beperkte schade;
– beperkte rol;
– schulden;
– verlies werk/bedrijf/inkomen in geval van detentie;
– geen detentie omdat u de zorg draagt voor gezin/kinderen.

Zorg dat u van al uw standpunten zo mogelijk ook stukken ter onderbouwing overlegt aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie. Liefst nog ruim voor en niet pas op de zitting.

Belangrijke praktijktip:

Schik niet voor een te laag bedrag met de Belastingdienst voor de schade die u veroorzaakt hebt; u krijgt dit in de strafzaak van de rechter alsnog in de vorm van een zwaardere straf terug.

In mijn praktijk merk ik, dat cliënten door hun frauduleuze handelingen eerst problemen krijgen met de Belastingdienst zelf en pas daarna met de FIOD. Men ziet het onderscheid vaak niet goed. In het eerste geval heeft u een fiscaal en in het tweede geval een strafrechtelijk probleem.

Als de Belastingdienst, de fiscus dus, u vragen stelt of stukken van u verlangt dan bent u verplicht deze te geven. Het kan ook zijn dat de Belastingdienst u afhankelijk van uw medewerking aanslagen oplegt in relatie tot uw frauduleuze handelingen die u moet betalen als belastingplichtige.

Daarnaast kan de FIOD echter op basis van de door de Belastingdienst aan hen verstrekte informatie nog een strafrechtelijk onderzoek tegen u starten in het kader waarvan u aanvullend nog kunt worden veroordeeld tot onder andere een geldboete, een werkstraf of een vrijheidsstraf.

In het eerste geval, dus in het geval van een fiscaal probleem, zult u zich waarschijnlijk nog niet tot een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in fraudezaken hebben gewend, omdat u denkt dat het probleem zich beperkt tot de Belastingdienst. U wendt zich bijvoorbeeld tot een accountant of fiscaal jurist die probeert een schikking te regelen tussen u en de Belastingdienst waarbij u zo min mogelijk hoeft terug te betalen van de schade die u hebt veroorzaakt.

U dient er echter rekening mee houden, dat de rechter in de mogelijk hierop volgende strafzaak een hogere straf oplegt als niet alle schade is terugbetaald.

Dus zelfs al heeft u met de Belastingdienst geschikt voor een lager bedrag dan de schade feitelijk was en de Belastingdienst was daarmee akkoord, dan nog kan de rechter u in de strafzaak zwaarder straffen omdat een deel van de schade dus (nog) niet door u is terugbetaald.

Achteraf had u wellicht dan liever meer betaald en minder gevangenisstraf gekregen.

Kortom, indien u bij een fiscaal probleem kunt verwachten dat een strafrechtelijk onderzoek volgt, zorg dan dat u reeds in een vroeg stadium contact legt met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat voor uw fraudezaak. Deze kan met de fiscalist afstemmen wat wijsheid is: wel of niet informatie aanleveren en verklaringen aanleveren, wel of niet een schikking treffen met de Belastingdienst. Een en ander ter voorkoming van latere teleurstellingen.

Wordt u, of uw familielid verdacht van belastingfraude? Of wilt u weten of wat u doet strafbaar is? Bent u uitgenodigd voor verhoor of aangehouden? Bent u niet tevreden met uw eigen advocaat? Of wilt u weten of wat u doet strafbaar is? Neem dan contact op met mr. Marielle van Essen van Van Essen Advocaten op het telefoonnummer 0031-20-3080085 of in geval van spoed 0031-642306929. Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ons ook per e-mail bereiken op vanessen@vanessen-advocaten.nl.

Geschreven op:
12/9/2019

ANDERE ARTIKELEN

19/2/2019

U heeft gereden onder invloed! Of toch niet?

8/3/2019

Witwassen in beweging

30/1/2019

Bewijsrecht in zedenzaken