VRIJSPRAAK VOOR DEELNAME CRIMINELE ORGANISATIE, OPLICHTING EN WITWASSEN

VRIJSPRAAK VOOR DEELNAME CRIMINELE ORGANISATIE, OPLICHTING EN WITWASSEN

In deze zaak die werd behandeld door de Rechtbank Assen, werd cliënt verweten dat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die als doel had oplichting en valsheid in geschriften te plegen alsook van witwassen een gewoonte te maken.

De rol die cliënt hierin zou hebben gehad, was het ter beschikking stellen van diens bankrekening waarmee diens medeverdachte gelden konden ontvangen en doorboeken.
Het bewijs bestond hierin, dat cliënt erkende diens pas te hebben uitgeleend en tussen hem en de medeverdachten telefooncontacten waren.

Ondergetekende pleitte voor vrijspraak en kreeg deze van de rechtbank. Met de advocaat was de rechtbank van oordeel, dat er geen aanknopingspunten waren dat client betrokken was bij handelingen die tot oplichting van de in de tenlastelegging genoemde bedrijven en personen hadden geleid.
Ook voor de verdenking ‘witwassen’ kwam de rechtbank tot vrijspraak, omdat cliënt weliswaar zijn bankrekening ter beschikking had gesteld en dat op die rekening van misdrijf afkomstige gelden werden ontvangen, maar niet is komen vast te staan, dat client in die specifieke periode over zijn bankrekening kon beschikken.
Oftewel, dat niet vast staat dat hij zelf geld kon opnemen of overboekingen kon verrichten.
In de afschriften met betrekking tot die rekening was namelijk duidelijk te zien, dat in de periode dat hij zijn pas had uitgeleend, de bewuste criminele transacties plaatsvonden, en enkel buiten die periode aan client te relateren ‘normale’ transacties.

De rechtbank was het met de verdediging eens, dat het enkele ter beschikking stellen van een bankrekening iemand nog geen pleger van witwassen van op die rekening geboekte geldbedragen maakt.

Omdat cliënt voor zowel voor oplichting als witwassen werd vrijgesproken en evenmin kon worden vastgesteld dat client aan een criminele organisatie had deelgenomen werd hij ook voor dit derde en laatste feit vrijgesproken.

Een in mijn beleving juiste uitspraak, hoewel in de jurisprudentie in vergelijkbare zaken veelal veroordelende vonnissen zijn te vinden.
De uitspraak zou wellicht wel anders zijn uitgevallen als niet het (mede)plegen maar de medeplichtigheid ten laste was gelegd. Betoogd zou immers kunnen worden dat het ter beschikking stellen van een bankrekening een ander persoon wel in de gelegenheid stelt daarmee strafbare feiten te plegen. Het gelegenheid bieden maakt je nog geen (mede)pleger maar mogelijk wel een medeplichtige. Medeplichtigheid was echter niet tenlastegelegd.

Hoewel jurisprudentie (uitspraken in andere zaken) kan wijzen op een bepaalde uitkomst van een zaak, zou mijns inziens niet te makkelijk de handdoek in de ring mogen worden gegooid als u desondanks meent het recht aan uw zijde te hebben!

Het openbaar ministerie is tegen deze uitspraak niet in hoger beroep gekomen.

Geschreven op:
6/11/2017

ANDERE ARTIKELEN

12/9/2019

U wordt verdacht van belastingfraude - wat nu?

21/12/2016

Vrijspraak in een grootschalige fraudezaak

25/2/2019

Bedrog en oplichting, onlosmakelijk met elkaar verbonden!?