Werkgever vraagt steeds vaker om VOG. Wat nu?

Werkgever vraagt steeds vaker om VOG. Wat nu?

Het was deze week groot nieuws. Screeningsdienst Justis heeft een recordaantal van 1.2 miljoen aanvragen ontvangen voor een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG). Steeds meer werkgevers willen de integriteit van hun toekomstige werknemers controleren en vragen daarom om een VOG.

In deze blog legt mr. Z. Boufadiss uit op welke wijze wordt beoordeeld of een persoon een VOG krijgt en ook wat u kunt doen wanneer aan u geen VOG wordt verstrekt.

COVOG

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) van de dienst Justis beoordeelt alle aanvragen voor een VOG. Het beoordelingskader voor deze aanvragen is grotendeels vastgelegd in de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens (hierna: Wet JSG) en beleidsregels.

Objectief criterium

Allereerst bekijkt het COVOG of de aanvraag dient te worden afgewezen op grond van het objectieve criterium.

Het objectieve criterium volgt uit artikel 35 lid 1 Wet JSG, waarin staat dat de justitiële documentatie het uitgangspunt vormt voor het beoordelingskader van een VOG. In werkelijkheid wordt niet alleen gekeken naar de documentatie, maar ook naar andere strafvorderlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld mutaties in politiesystemen.

Bij dit objectief criterium gaat het COVOG uit van het fictieve feit dat de strafbare feiten op de justitiële documentatie zich in de toekomst herhaalt. Vervolgens wordt beoordeeld of deze herhaling een risico vormt voor de samenleving door het beroep wat de aanvrager dan beoefent. Beroepen zijn hierbij ingedeeld in bepaalde functieprofielen waarvoor verschillende eisen gelden. Voor bepaalde branches is een apart beoordelingskader, zoals bijvoorbeeld voor taxichauffeurs en leraren. Wanneer sprake is van een dergelijk risico, wordt de aanvraag in beginsel geweigerd.

Zo kan een aanvraag voor een VOG van een taxichauffeur worden geweigerd, indien de aanvrager is veroordeeld voor rijden met te veel alcohol op. Wanneer deze taxichauffeur immers met te veel alcohol achter het stuur kruipt, levert dit een risico op voor de samenleving.

Het COVOG kijkt niet enkel naar veroordelingen door een rechter. Ook betaalde strafbeschikkingen, kennisgevingen van niet verdere vervolging en (bijzondere) sepots kunnen een rol spelen. Hoe zwaar dergelijke strafvorderlijke informatie weegt, kan niet bij voorbaat worden gezegd: het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Terugkijktermijn

Er wordt niet altijd naar uw gehele geschiedenis gekeken door het COVOG. Er is sprake van een terugkijktermijn. De standaardtermijn die hierbij wordt gehanteerd is 4 jaren. Bij een functie met hoge integriteitseisen wordt een terugkijktermijn gehanteerd van 10 jaren. Bij jongeren tot en met 23 jaar, wordt slechts 2 jaren teruggekeken, behalve wanneer sprake is van zeden- of ernstige geweldsmisdrijven.

Bij zeer ernstige misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf van 12 jaren of meer staat, geldt geen termijn en worden de strafvorderlijke gegevens onbeperkt bij de beoordeling betrokken.

Subjectief criterium

Indien een aanvraag voor een VOG in principe wordt geweigerd op grond van het objectieve criterium, dan kan hij alsnog worden verstrekt op grond van het subjectieve criterium. Dat houdt in dat de VOG wordt verstrekt omdat het belang dat een aanvrager heeft bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving.

De volgende omstandigheden worden in deze belangenafweging o.a. in ogenschouw genomen:

  • De afdoening van de strafzaak;
  • Het tijdsverloop;
  • De hoeveelheid andere strafvorderlijke gegevens op de documentatie;
  • Of de aanvrager ten tijde van het feit minderjarig was.

Rodedraadcriterium

Het COVOG kan een aanvraag voor een VOG ook nog weigeren op 2 andere gronden.

Op grond van het rodedraadcriterium kan een VOG worden geweigerd indien buiten de terugkijkperiode feiten staan op de documentatie die een negatieve indruk geven van de integriteit van de aanvrager. Wel dient dan sprake te zijn van een patroon, zoals een reeks veroordelingen, strafbeschikkingen, openstaande zaken of voorwaardelijke sepots.

Bijzondere weigeringsgrond

De bijzondere weigeringsgrond wordt ingeroepen, wanneer buiten de terugkijkperiode sprake is van een zeer ernstig strafbaar feit en op grond daarvan de aanvraag voor een VOG dient te worden geweigerd.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een VOG wordt aangevraagd voor een functie die ziet op het werken met kinderen en sprake is van misdrijven die zijn gepleegd tegen kinderen.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Wanneer het COVOG van plan is om aan u geen VOG te verstrekken, stuurt zij u hierover een brief waarin staat waarom zij dit overwegen. Tegen dit voornemen kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen, om op die wijze het COVOG op andere gedachten te brengen. Hierbij dient u uit te leggen waarom aan u wel een VOG dient te worden verstrekt.

Wanneer het COVOG uw aanvraag, ondanks de ingediende zienswijze, definitief weigert, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Mocht het COVOG ook het bezwaar tegen de weigering om een VOG af te geven afwijzen, kunt u tegen deze beslissing beroep instellen bij de rechtbank. Het beroep dient binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar te worden ingesteld.

Bijstand advocaat

Ons kantoor verleent bijstand bij het indienen van uw zienswijze, alsook een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure. Het is belangrijk om u zo vroeg mogelijk te voorzien van rechtsbijstand. Wanneer u wacht tot de bezwaarprocedure heeft dit veel vertraging tot gevolg. Vertraging die u absoluut niet kunt gebruiken wanneer u in een sollicitatieprocedure in afwachting bent van een VOG.

Het beoordelingskader van het COVOG is zonder juridische achtergrond lastig te doorgronden. Daarnaast is het COVOG, wanneer zij van plan zijn om een aanvraag af te wijzen, lastig op andere gedachten te brengen. Hierbij kunt u hulp gebruiken van een gespecialiseerd advocaat die de juiste argumenten kan aandragen.

Wilt u meer informatie over de VOG of wat u kunt doen tegen een mogelijke afwijzing? Neem dan contact op met ons kantoor op 020-3080085.

Mr. Zahra Boufadiss

Advocaat

Geschreven op:
22/2/2019

ANDERE ARTIKELEN

8/3/2019

Witwassen in beweging

12/7/2016

NEDERLANDS LEVENSLANGBELEID IS INHUMAAN

25/2/2019

Bedrog en oplichting, onlosmakelijk met elkaar verbonden!?