Fraude

Fraude is het bedriegen van personen, bedrijven of de overheid. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn. Er zijn veel verschillende vormen van fraude. Hieronder staande de belangrijkste vormen van fraude nader toegelicht. Mr. van Essen staat zowel verdachten als slachtoffers bij die betrokken raken bij fraude gerelateerde kwesties. Ook helpt zij bedrijven onderzoek te doen naar de vraag of fraude in hun bedrijf wordt gepleegd en begeleid hen in de afhandeling van eventuele fraude. Wordt u geconfronteerd met een FIOD inval of een uitnodiging voor verhoor door bijvoorbeeld de rijksrecherche neemt u dan direct contact op. Tijdige bijstand is cruciaal voor de inperking van eventuele reputatie – en vermogensschade. Voor meer informatie en tips wat te doen bij een verdenking van fraude lees hier.

 • Beleggingsfraude
 • Bitcoin fraude  
 • Crypto fraude
 • Ambtelijke corruptie      
 • Belastingfraude  
 • BTW (carrousel) fraude
 • Hypotheekfraude
 • Handelen met voorkennis                      
 • vastgoedfraude
 • uitkeringsfraude
 • Intern onderzoek en audits
 • Valsheid in geschrifte
 • Witwassen
 • fraude onderzoek
 • Fraudebestrijding
 • FIOD onderzoek  
 • Bouwfraude
 • faillissementsfraude
 • Sociale zekerheidsfraude
 • verzekeringsfraude

Belastingfraude

In de afgelopen jaren zien we een enorme groei in fraude gerelateerde strafzaken. Enerzijds ongetwijfeld omdat er vaker gefraudeerd wordt.
Anderzijds ook omdat het Openbaar Ministerie heeft ingezet op meer financieel deskundige opgeleide medewerkers. Daarbij is bij beleid meer nadruk komen te liggen op ook vervolgen van fraude.
Een van de vaak voorkomende vormen van fraude zijn de BTW (carrousel) fraude. Kort gezegd wordt de BTW verlegd naar een ander land, waarbij echter evenmin in dat andere land de BTW wordt afgedragen. Hierdoor ontstaan een oneerlijke concurrentie op de markt en ontduikt de fraudeur zo BTW belasting. Meer over belastingfraude en wat te doen als u hiervoor wordt vervolgd leest u hier.

Een andere populaire vorm is een variant van valsheid in geschriften, te weten het onjuist invullen van belastingformulieren zoals BTW afdracht, IB aangifte of aangifte Vpb.

Beleggingsfraude

Als particulieren of bedrijven misleidende informatie verstrekken over beleggingen of rendementen, niet-bestaande beleggingen verkopen of het geld van beleggers wegsluizen in plaats van deze gelden daadwerkelijk te beleggen, is er sprake van beleggingsfraude.

Een klassieke manier van beleggingsfraude is handelen met gelden van investeerders op de financiële markt onder de belofte van een hoogrendement.  
Een aantal investeerders ontvangen gedurende een zekere periode ook daadwerkelijk deze hoge rendementen hetgeen nieuwe investeerders stimuleert ook hun gelden aan deze handelaren toe te vertrouwen.
Op enig moment worden de investeerders benadeeld doordat hun investeringen als sneeuw voor de zon lijken verdwenen.
De manier waarop kan worden gehandeld met gelden kan verschillen. Deze manieren zijn soms dubieus maar niet altijd strafbaar. Hier kan dus zeker verweer op worden gevoerd, zeker als de investeerder expliciet akkoord is gegaan met deze dubieuze maar niet strafbare wijze van handelen.

Een verweer van de handelaren kan dan zijn, dat investeerders niet bewust zijn benadeeld, maar eenvoudigweg pech hebben gehad omdat de handelwijze weliswaar hoge rendementen kan opleveren, maar ook een hoog risico kennen.

Indien het Openbaar Ministerie echter kan aantonen, dat met die gelden niet is gehandeld maar deze privé naar de handelaren zijn gestroomd, zal dit verweer lastiger vol te houden zijn.
Het wordt moeilijker, als de handelaren weliswaar hoge, maar niet onrealistische vergoedingen hebben ontvangen en wel daadwerkelijk is gehandeld met de gelden.
Ook is het lastig voor het Openbaar Ministerie om aan te tonen dat gelden ten onrechte privé zijn opgenomen. De geldstromen verlopen namelijk vaak via verschillende landen en bedrijven. Inzicht in deze geldstromen is door de landsgrenzen juridisch complex en tijdrovend.

Wat het Openbaar Ministerie in dat geval steeds vaker doet, is vervolgen voor witwassen. Witwassen is het enige delict waarbij het aan de verdachte is om uit te leggen hoe hij op legale manier aan gelden en goederen is gekomen. Beschikt een handelaar over veel geld en luxegoederen en kan het Openbaar Ministerie enigszins aannemelijk maken dat deze gelden of goederen uit illegale activiteiten zin verkregen, dan zal hij moeten aantonen hoe hij op legale wijze aan deze gelden en goederen is gekomen. Wel dient het Openbaar Ministerie een voldoende duidelijke en verifieerbare uitleg van een verdachte voor deze gelden en goederen nader te onderzoeken op juistheid. Laat het Openbaar Ministerie dat na, dan kan alsnog vrijspraak volgen.

FIOD onderzoek

De FIOD is de Financiële Inlichtingen en Opsporing Dienst. Deze dienst houdt zich bezig met het opsporen van financiële fraude en belastingfraude.
De Fiod komt doorgaans om een drietal redenen:

1.    Doorzoeking van uw woning of bedrijf en in beslag nemen van administratie en overige relevante goederen en/of;

2.    Het horen van u, uw familie of uw personeel en/of;

3.    Uw eventuele arrestatie.

Vanzelfsprekend een intimiderende situatie, waarin het van belang uw hoofd koel te houden. Immers kan handelen uit paniek leiden tot onnodignadelige gevolgen voor een eventuele strafzaak en daarmee uw onderneming en privé.

Lees verder voor 8 tips wat te doen bij een inval van de FIOD.

Vastgoedfraude

Bijvastgoed fraude worden investeerders gelokt om hun geld te investeren in vastgoed projecten met een aantrekkelijk lage prijs en een hoog toekomstig rendement. Later kan blijken dat de vastgoedprojecten nimmer bestaan hebben. Of dat deze wel bestonden maar de verdachten het bedrijf of de bedrijven achter dit project bewust failliet hebben laten gaan.

Een verweer vanuit de verdediging kan uiteraard zijn, dat het project wel degelijk heeft bestaan. Hiervan zullen dan stukken ter overtuiging moeten worden aangeleverd.
Ook zal moeten worden aangetoond dat de gelden van investeerders voor een realistisch deel ook daadwerkelijk naar deze projecten zijn gestroomd.
Onrealistische privé opnames van deze investeringen door de verdachten zal snel als frauduleus worden gezien. Zeker als het bedrijf achter het vastgoedproject mede hierdoor failliet is gegaan.
Dit is echter vaak lastig aan te tonen, omdat de gelden niet direct privé worden opgenomen. De geldstromen verlopen vaak via verschillende bankrekeningen van verschillende bedrijven in verschillende landen.

Ook hiervoor geldt, dat het Openbaar Ministerie bij bewijsproblemen vaak grijpt naar een vervolging voor witwassen naast of in plaats van (vastgoed)fraude. Verdachten die op onverklaarbare manier ineens over grote geldbedragen en luxegoederen beschikken moeten hiervoor een verklaring gaan geven.
Ook zal de papierstroom worden bekeken teneinde te onderzoeken of sprake is van valsheid in geschriften.

Voorbeelden van grote vastgoed zaken zijn de Klimop zaak, waarbij onder andere Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds betrokken waren. Een ander voorbeeld is de Palm Invest zaak.

In de Klimop zaak werden overeenkomsten gesloten met steeds dezelfde projectontwikkelaar om een of meerdere gebouwen te ontwikkelen, of om een optierecht te verkopen. Onderhands werd een prijs afgesproken waarvoor het project zou worden uitgevoerd of de verkoop zou worden gesloten. Officieel is een bedrag afgesproken dat veel hoger is. Dit teveel betaalde bedrag werd via valse facturen en een derdengeldenrekening van een notaris overgemaakt naar de privérekeningen van verdachten.

Dit is een vorm van vastgoedfraude die tot een hoge straf kan leiden. De strafbare handelingen in relatie tot de vastgoedfraude kunnen op verschillende manieren door de officier van justitie op de dagvaarding worden gekwalificeerd. Zo werd een van de verdachten in de Klimop zaak verdacht van: 

• Oplichting
• Verduistering in dienstbetrekking
• Valsheid in geschrifte
• Niet ambtelijke actieve en/of passieve omkoping
• Witwassen
• Opzetheling

 Daarnaast kocht of verkocht het Philips pensioenfonds vastgoedprojecten voor onrealistische prijzen aan Bouwfonds of andere bedrijven. Overwinst vloeide in het vermogen van de privéondernemingen van verdachten. Verdachten werden later uit opbrengsten van de sterke waardestijging van de vastgoedprojecten beloond.

In deze megazaak stond ter discussie of de belastingdienst zich wel aan de regels had gehouden tijdens het onderzoek. De advocaat in deze zaak heeft aangevoerd dat de onderzoeken van de belastingdienst en strafrechtelijk onderzoek van de FIOD door elkaar liepen. Daarnaast zouden er onderzoeken zijn verricht door ambtenaren zonder opsporingsbevoegdheid.

Het verschil tussen beide soort onderzoeken is, dat verdachten bij een strafrechtelijk onderzoek niet hoeven mee te werken aan hun eigen veroordeling en dus niet verplicht zijn om te verklaren. Bij een onderzoek van de belastingdienst is het antwoorden op vragen en verstrekken van inlichtingen wel verplicht. Volgens de advocaten van de verdachte is aan verdachten niet precies duidelijk gemaakt wanneer nu sprake was van een fiscaal en wanneer werd overgegaan naar een strafrechtelijk onderzoek. In deze zaak werd dit verweer overigens niet gehonoreerd.

Bankfraude

Bankfraude is feitelijk alle vormen van fraude die met banken kan worden gepleegd. De meest voorkomende vormen van bankfraude zijn: 


• bankrekeningfraude
• skimming
• betaalpasfraude
• kasfraude
• kredietfraude
• phishing
(Valse emails, sms-jes, betaalverzoekjes)
• B E C fraude (business email compromise)
• Factuurfraude
• Malware gericht op IB
• ID fraude
• Boilerroom
• Helpdesk fraude
• Whatsapp fraude

Als de bank u verdenkt van een van deze vormen van bankfraude, dan zullen u meestal per brief maar soms ook telefonisch allerlei (kritische) vragen worden gesteld. Houdt er rekening mee dat uw antwoorden ook terug te lezen kunnen zijn in een latere strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.
Overleg dus met een advocaat of en zo ja wat u op deze vragen gaat antwoorden. Het klakkeloos beantwoorden van deze vragen kan uw positie in een eventueel toekomstige strafzaak tegen u namelijk schaden. Maar het niet reageren kan en zal er tegenwoordig toe leiden dat uw rekeningen worden opgeheven en u wordt geplaatst in het zogenoemde IVR of nog ergens EVR. Dit zijn registers die bankfraudeurs noteren. Staat u in het EVR, dan kunnen alle banken de samenwerking met u beëindigen danwel weigeren. Dit register is namelijk in tegenstelling tot het IVR inzichtelijk voor alle banken.
Wordt u verdacht van bankfraude of bent u slachtoffer van een vorm van bankfraude, wordt u vervolgd door het Openbaar Ministerie of wilt u verwijderd worden uit het IVR en EVR laat u dan bijstaan door mr. Marielle van Essen.

NEEM CONTACT OP